Obowiązkowa automatyczna wymiana informacji w dziedzinie opodatkowania Część 2

W rządowym projekcie ustawy o obowiązkowej automatycznej wymianie informacji podatkowych określono obowiązki informacyjne, które ciążyć będą na raportujących instytucjach finansowych. Wykonywanie obowiązków sprawozdawczych przez instytucje finansowe oraz organ właściwy ma zapewnić efektywną i automatyczną wymianę informacji o rachunkach raportowanych.

Poniżej przedstawione zostały podstawowe zagadnienia obejmujące zakres obowiązków organu właściwego do spraw automatycznej wymiany, jak również obowiązki sprawozdawcze nałożone treścią projektu ustawy na instytucje finansowe.

Zakres obowiązków organu właściwego w sprawie automatycznej wymiany informacji

Na gruncie projektu ustawy organem właściwym w sprawie automatycznej wymiany informacji jest minister właściwy do spraw finansów publicznych. Minister właściwy zostanie upoważniony do wyznaczenia, w drodze rozporządzenia, organów podatkowych, które będą dokonywać w jego imieniu czynności związane z automatyczną wymianą informacji. Ponadto, minister będzie upoważniony do wyznaczenia podległego mu organu, który będzie dokonywał w jego imieniu czynności kontrolnych, w związku z realizacją obowiązków nałożonych na instytucje finansowe treścią projektowanej ustawy.

Na ministra właściwego do spraw finansów publicznych nałożono obowiązek przekazywania informacji o rachunkach raportowanych raz do roku, w terminie do dnia 30 września roku następującego, po roku do którego informacje się odnoszą.

Wymiana informacji następować będzie za pomocą środków komunikacji elektronicznej, przy użyciu formatu ustalonego przez Komisję Europejską. Wymiana w formie pisemnej będzie możliwa jedynie wówczas, gdy nie ma możliwości dokonania wymiany informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Wymogi sprawozdawcze

Celem wdrożenia postanowień Dyrektywy 2014/107/UE, zgodnie z treścią projektu ustawy, raportujące instytucje finansowe będą obciążone obowiązkiem identyfikowania rachunków raportowanych. Do obowiązków instytucji finansowych należeć będzie ponadto sporządzanie i przekazywanie rocznych informacji o wspomnianych rachunkach, w terminie do 30 czerwca następującego roku.

Raportujące instytucje finansowe będą zobowiązane do wdrożenia i stosowania procedur sprawozdawczych i procedur należytej staranności. Należyte stosowanie procedur sprawozdawczych powinno być możliwe do udowodnienia stosowną dokumentacją, prowadzoną przez instytucje finansowe.

Wymogi należytej staranności

Procedury należytej staranności ustalone zostały odrębnie dla celów identyfikacji rachunków raportowanych, istniejących rachunków indywidualnych oraz do rachunków o niższej wartości. W przypadku nowych rachunków, obowiązywać będzie wymóg uzyskania od posiadacza rachunku oświadczenia o miejscu zamieszkania dla celów podatkowych.

Planowaną datą wejścia w życie projekt ustawy o obowiązkowej automatycznej wymianie informacji w dziedzinie opodatkowania jest 1 stycznia 2016 roku.

 

 Do góry