Obowiązkowa automatyczna wymiana informacji w dziedzinie opodatkowania Część 1

W dniu 30 września 2015 roku przekazano do konsultacji społecznych pierwszy ministerialny projekt ustawy o obowiązkowej automatycznej wymianie informacji w dziedzinie opodatkowania.

Projekt ustawy ma na celu implementacje przepisów dyrektywy Rady 2014/107/UE z dnia 9 grudnia 2014 roku, zmieniającej dyrektywę 2011/16/UE w zakresie obowiązkowej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania (dalej jako „Dyrektywa”). Państwa członkowskie zostały zobowiązane do wprowadzenia przepisów w życie do dni a 1 stycznia 2016 roku.

Cel regulacji

Jak wynika z treści oceny skutków regulacji, przygotowanej przez Ministerstwo Finansów, automatyczna wymiana informacji w dziedzinie opodatkowania stanowi istotne narzędzie przeciwdziałające transgranicznym oszustwom podatkowym oraz unikaniu opodatkowania. Implementacja postanowień Dyrektywy do krajowych porządków prawnych ma wpłynąć pozytywnie na poprawę skuteczności walki z oszustwami podatkowymi i uchylaniem się od opodatkowania.

Zakres przedmiotowy Dyrektywy

Zakres przedmiotowy w zakresie wymiany informacji ujęty w Dyrektywie jest bardzo szeroki. Obejmuje on bowiem wszystkie rodzaje produktów finansowych, będących bezpośrednio lub pośrednio w posiadaniu osób fizycznych lub podmiotów niepublicznych.

Art. 3 ust. 1 projektu ustawy precyzuje przy tym, że automatyczna wymiana informacji w dziedzinie opodatkowania polegać będzie na systematycznym przekazywaniu właściwemu państwu członkowskiemu rezydencji, bez uprzedniego wniosku, określonych informacji na temat rezydentów tego państwa członkowskiego, w ustalonych i regularnych odstępach czasu.

Przekazywane będą przede wszystkim informacje o imieniu/nazwisku/firmie, adresie, numerze NIP, dacie i miejscu urodzenia, oraz numerze, saldzie oraz wartości rachunku finansowego.

Wskazać należy, że rozwiązania przyjęte przez Dyrektywę w zasadzie powielają rozwiązania przewidziane na gruncie standardu CRS oraz regulacji FATCA. Założono bowiem, że rozszerzony zakres automatycznej wymiany na obszarze UE powinien być zgodny ze zmianami na szczeblu międzynarodowym, co zapewni minimalizację kosztów i obciążeń administracyjnych zarówno dla administracji podatkowych, jak i podmiotów gospodarczych.

Zasady sprawozdawczości i należytej staranności

Celem osiągnięcia założeń Dyrektywy, projekt ustawy nakłada ona na państwa członkowskie obowiązek wdrożenia w krajowym ustawodawstwie zasad sprawozdawczości i zasad należytej staranności. Zasady te z założenia mają być zgodne z założeniami standardu CRS.

Ponadto, zgodnie z założeniami Dyrektywy każde państwo członkowskie powinno przedstawić jeden wykaz nieraportujących instytucji finansowych oraz wykaz typów wyłączonych rachunków finansowych.

 Do góry