FATCA Responsible Officer - odpowiedzialność

    •  Katarzyna Lamczyk
  • Komentarze

Odpowiedzialność FRO różni się w zależności od modelu umowy zawartej przez dane państwo z rządem USA.

Osobista odpowiedzialność FRO za wykonywanie powierzonych mu obowiązkowe została wskazana wprost jedynie w modelu II umowy IGA. Jak zatem kształtuje się odpowiedzialność FRO na gruncie modelu I, oraz czy o takiej odpowiedzialności w ogóle można mówić.

Odpowiedzialność FRO na gruncie modelu I IGA

Na gruncie modelu I umowy IGA brak jest regulacji statuującej odpowiedzialność FRO za niedochowanie należytej staranności lub uchybienie swoim obowiązkom. Z uwagi na brak postanowień dotyczących odpowiedzialności FRO w samej umowie IGA, ewentualna odpowiedzialność powinna zostać uregulowana w przepisach krajowych.

Ewentualna odpowiedzialność FRO na gruncie polskich przepisów krajowych może wynikać z art. 80 § 1a ustawy kodeks karny skarbowy. Zgodnie ze wspomnianym przepisem nieprzekazanie w terminie właściwego formularza zawierającego informacje o amerykańskich rachunkach raportowanych podlega karze grzywny do 180 stawek dziennych. W przypadku przekazania informacji nieprawdziwych kara grzywny wzrasta do 240 stawek dziennych.

Odpowiedzialność FRO na gruncie modelu II IGA

W przypadku modelu II wszelka dokumentacja składana celem uzyskania numeru GIIN, złożona elektronicznie lub w formie papierowej, musi być wypełniona w sposób prawidłowy pod karą grzywny do kwoty 250.000 dolarów albo kary pozbawienia wolności do lat 3. Jest to odpowiedzialność osobista, która ponosi osoba odpowiedzialna za składanie ww. dokumentów, a zatem osoba pełniąca funkcję FRO. Tożsamej karze podlega osoba, która uchybi obowiązkom sprawozdawczym albo przekaże nieprawdziwe informacje objęte obowiązkiem raportowania.

Niezależnie od kary grzywny i potencjalnej kary pozbawienia wolności, FRO może zostać obciążony kwotą 30% podatku należnego za każdy rachunek raportowany, którego FFI nie zidentyfikuje na skutek uchybień w funkcjonowaniu wewnętrznych procedur due diligence.

 Do góry