Terminy przekazywania informacji o amerykańskich rachunkach raportowanych

Zanim został skierowany do Sejmu,ministerialny projekt Ustawy wykonawczej FATCA dwukrotnie zmieniany był w zakresie początkowej daty granicznej przekazywania informacji o amerykańskich rachunkach raportowanych. Pierwotnie projekt zakładał, że informacje o amerykańskich rachunkach raportowanych albo informacje o niewystąpieniu w odniesieniu do wszystkich prowadzonych rachunków finansowych okoliczności skutkujących powstaniem tego obowiązku, dotyczących roku 2014 należało przekazać w terminie do dnia 31 sierpnia 2015 roku.

Na skutek uwag zgłoszonych do projektu, podnoszących między innymi niemożliwość spełnienia obowiązków informacyjnych w pierwotnie założonej dacie granicznej, termin przekazania pierwszych informacji o rachunkach raportowanych przesunięto na 30 listopada 2015 roku.         

W ostatecznej wersji projektu, która została przekazana do Sejmu, finalnie zrezygnowano ze wskazania daty granicznej przekazywania informacji w stosunku do wszystkich rodzajów rachunków raportowanych.

Istniejące rachunki o wysokiej wartości

Zgodnie z treścią art. 18 Ustawy wykonawczej, przyjętej przez Sejm 25 września 2015 roku, raportująca polska instytucja finansowa powinna przeprowadzić rozszerzone procedury weryfikacji, skutkujące przekazaniem informacji względem rachunków o wysokiej wartości, w terminie do dnia 31 marca 2016 roku.

Zgodnie z ust. D części II Załącznika I do Umowy międzyrządowej IGA rachunkiem o wysokiej wartości jest rachunek indywidualny z saldem lub wartością przekraczającą 1.000.000,00 dolarów na dzień 30 czerwca 2014 roku lub 31 grudnia 2015 roku lub każdego kolejnego roku.

Rachunki przejściowe – otwarte pomiędzy 1 lipca 2014 roku a 1 grudnia 2015 roku

W stosunku do rachunków przejściowych raportujące polskie instytucje finansowe są obowiązane do przeprowadzenia procedury identyfikacji rachunków finansowych w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie Ustawy wykonawczej, tj. do dnia 1 grudnia 2016 roku. Przy czym najpóźniej w terminie 120 dni od dnia 1 grudnia 2015 roku instytucja finansowa musi wystosować do posiadacza rachunku żądanie złożenia wymaganych oświadczeń.

W przypadku zamknięcia rachunku przejściowego przed upływem 12 miesięcy od dnia wejścia w życie Ustawy wykonawczej – procedura identyfikacji takiego rachunku powinna być zakończona w terminie 15 miesięcy od dnia wejścia w życie Ustawy.

Istniejące rachunki o niskiej wartości

Postanowienia Umowy międzyrządowej IGA definiują pojęcie istniejącego rachunku o niższej wartości, jako rachunku, którego wartość lub saldo na dzień 30 czerwca 2014 roku przekracza 50.000,00 dolarów, ale nie przekracza 1.000.000,00 dolarów.

Zgodnie z ust. C części II Załącznika I, weryfikacja istniejących rachunków indywidualnych, które są rachunkami o niższej wartości, musi zostać zakończona do dnia 30 czerwca 2016 roku.

Katarzyna Lamczyk

Zajmuje się przede wszystkim pozyskiwaniem finansowania działalności gospodarczej, papierami wartościowymi oraz korporacyjną obsługą spółek.

Czytaj dalej...

 Do góry