Terminy przekazywania informacji o amerykańskich rachunkach raportowanych

    •  Katarzyna Lamczyk
  • Komentarze

Zanim został skierowany do Sejmu,ministerialny projekt Ustawy wykonawczej FATCA dwukrotnie zmieniany był w zakresie początkowej daty granicznej przekazywania informacji o amerykańskich rachunkach raportowanych. Pierwotnie projekt zakładał, że informacje o amerykańskich rachunkach raportowanych albo informacje o niewystąpieniu w odniesieniu do wszystkich prowadzonych rachunków finansowych okoliczności skutkujących powstaniem tego obowiązku, dotyczących roku 2014 należało przekazać w terminie do dnia 31 sierpnia 2015 roku.

Na skutek uwag zgłoszonych do projektu, podnoszących między innymi niemożliwość spełnienia obowiązków informacyjnych w pierwotnie założonej dacie granicznej, termin przekazania pierwszych informacji o rachunkach raportowanych przesunięto na 30 listopada 2015 roku.         

W ostatecznej wersji projektu, która została przekazana do Sejmu, finalnie zrezygnowano ze wskazania daty granicznej przekazywania informacji w stosunku do wszystkich rodzajów rachunków raportowanych.

Istniejące rachunki o wysokiej wartości

Zgodnie z treścią art. 18 Ustawy wykonawczej, przyjętej przez Sejm 25 września 2015 roku, raportująca polska instytucja finansowa powinna przeprowadzić rozszerzone procedury weryfikacji, skutkujące przekazaniem informacji względem rachunków o wysokiej wartości, w terminie do dnia 31 marca 2016 roku.

Zgodnie z ust. D części II Załącznika I do Umowy międzyrządowej IGA rachunkiem o wysokiej wartości jest rachunek indywidualny z saldem lub wartością przekraczającą 1.000.000,00 dolarów na dzień 30 czerwca 2014 roku lub 31 grudnia 2015 roku lub każdego kolejnego roku.

Rachunki przejściowe – otwarte pomiędzy 1 lipca 2014 roku a 1 grudnia 2015 roku

W stosunku do rachunków przejściowych raportujące polskie instytucje finansowe są obowiązane do przeprowadzenia procedury identyfikacji rachunków finansowych w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie Ustawy wykonawczej, tj. do dnia 1 grudnia 2016 roku. Przy czym najpóźniej w terminie 120 dni od dnia 1 grudnia 2015 roku instytucja finansowa musi wystosować do posiadacza rachunku żądanie złożenia wymaganych oświadczeń.

W przypadku zamknięcia rachunku przejściowego przed upływem 12 miesięcy od dnia wejścia w życie Ustawy wykonawczej – procedura identyfikacji takiego rachunku powinna być zakończona w terminie 15 miesięcy od dnia wejścia w życie Ustawy.

Istniejące rachunki o niskiej wartości

Postanowienia Umowy międzyrządowej IGA definiują pojęcie istniejącego rachunku o niższej wartości, jako rachunku, którego wartość lub saldo na dzień 30 czerwca 2014 roku przekracza 50.000,00 dolarów, ale nie przekracza 1.000.000,00 dolarów.

Zgodnie z ust. C części II Załącznika I, weryfikacja istniejących rachunków indywidualnych, które są rachunkami o niższej wartości, musi zostać zakończona do dnia 30 czerwca 2016 roku.

 Do góry