Sejm przegłosował Ustawę wykonawczą FATCA

W dniu 25 września 2015 roku Sejm opowiedział się za przyjęciem projektu Ustawy wykonawczej do Umowy międzyrządowej IGA.

Za ustawą w jej obecnym brzmieniu głosowało 369 posłów, 44 posłów było przeciw, a 14 wstrzymało się od głosu.

Dalszy ciąg procesu legislacyjnego

Senat rozpatrzy uchwalony przez Sejm projekt Ustawy wykonawczej na 82 posiedzeniu Senatu, które odbędzie się w dniach od 30 września do 2 października bieżącego roku.

Ustawa wpisana została pod 20 pozycją porządku obrad Senatu.

Na posiedzeniu Senatu odbędzie się debata i głosowanie, a w jej efekcie Senat podejmie uchwałę albo zawierającą wniosek o przyjęcie ustawy bez zmian (wtedy ustawa zostanie przekazana Prezydentowi do podpisu) albo też wniosek o jej odrzucenie w całości lub wprowadzenie poprawek (wtedy nastąpi przekazanie ustawy ponownie do Sejmu).

Jeżeli Senat podejmie uchwałę zawierającą poprawki do ustawy uchwalonej przez Sejm lub ją odrzucającą w całości, Marszałek Sejmu skieruje ustawę ponownie pod obrady Komisji Finansów Publicznych.

Sejm może podjąć uchwałę o odrzuceniu poprawek Senatu, jak również wniosku o odrzucenie ustawy, bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. W innym wypadku, ostateczny tekst ustawy będzie zawierał treść uwzględniającą poprawki Senatu. Natomiast w przypadku głosowania uchwały Senatu o odrzucenie ustawy, brak większości bezwzględnej będzie oznaczał, że ustawa nie wejdzie w życie.

Po rozpatrzeniu stanowiska Senatu, Marszałek Sejmu przekaże ustawę do podpisu Prezydentowi RP. Prezydent RP podpisuje ustawę w ciągu 21 dni od dnia jej przedstawienia.

Najważniejsze zmiany w projekcie ustawy

Ostateczny tekst uchwalonej przez Sejm ustawy, w brzmieniu opracowanym przez Komisję Finansów Publicznych, nieznacznie rożni się od projektu rządowego.

Przede wszystkim do ustawy wprowadzono zapis, że wchodzi ona w życie z dniem 1 grudnia 2015 roku, zmieniając tym samym uprzednie postanowienie o 14-dniowym vacatio legis.

Ponadto w zmienionym art.4 ust. 4 Ustawy wprowadzono możliwość stosowania przez polskie instytucje finansowe amerykańskich formularzy W-8 i W-9. Przy czym wymóg pouczenia klienta o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań uważa się będzie za spełniony także w przypadku oświadczeń o odpowiedzialności za składanie fałszywych zeznań składanych na ww. formularzach.

W treści nowego art. 5 Ustawy uregulowano możliwość korzystania przez instytucje finansowe usług innych podmiotów w zakresie wykonywanie przez nie obowiązków informacyjnych. Odpowiedzialność za wykonanie tych obowiązków obciążać będzie instytucję finansową korzystającą z usług takiego podmiotu.

Ostatnią z istotnych zmian wprowadzonych w treści Ustawy jest nowe brzmienie art. 20 Ustawy, zgodnie z brzmieniem którego instytucja finansowa, która nie dokona blokady rachunku finansowego podlega karze grzywny do 180 stawek dziennych.

W treści Ustawy wprowadzono ponadto szereg zmian o charakterze ściśle redakcyjnym.

Katarzyna Lamczyk

Zajmuje się przede wszystkim pozyskiwaniem finansowania działalności gospodarczej, papierami wartościowymi oraz korporacyjną obsługą spółek.

Czytaj dalej...

 Do góry