Ustawa wykonawcza FATCA - aktualizacja

W dniu 25 sierpnia 2015 roku Rząd przyjął projekt Ustawy wykonawczej do Umowy międzyrządowej IGA.

Celem projektu jest stworzenie podstaw prawnych, umożliwiających polskim instytucjom finansowym wykonywanie obowiązków nałożonych na nie przez regulację FATCA.

Zmiany w projekcie Ustawy wykonawczej

Najważniejsza zmiana projektu Ustawy wykonawczej dotyczyła zrezygnowania przez projektodawców z przepisu przejściowego, determinującego datę pierwszego raportowania polskich instytucji finansowych o amerykańskich rachunkach raportowanych.

Powyższa zmiana podyktowana była niespójnością terminu pierwszego raportowania z ogólnymi terminami określonymi w Umowie międzyrządowej IGA. Ponadto, z uwagi na fakt, że projekt Ustawy wykonawczej nie został jeszcze przedłożony do Sejmu, przepisy przejściowe o dacie pierwszego raportowania w praktyce spowodowałyby po stronie instytucji finansowych trudności z wykonaniem nałożonych na nie obowiązków sprawozdawczych.

Projekt Ustawy wykonawczej uzupełniony został ponadto o regulację dotyczącą ustalenia odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym. Zgodnie z uzasadnieniem do projektu Ustawy odpowiedzialność karna obejmie oświadczenia i wyjaśnienia składane w ramach procedury weryfikacji nowych rachunków w okresie po 1 lipca 2014 roku.

Odnośnie kwestii związanych z możliwością dokonania przez instytucje finansowe korekty informacji o amerykańskich rachunkach raportowanych, zrezygnowano z zapisu o konieczności dołączania do korekty informacji jej uzasadnienia. Przyjęte rozwiązania wzorowane były na przepisach ustawy – Ordynacja podatkowa.

Do projektu wprowadzono również korekty o charakterze legislacyjno-redakcyjnym.

Wstępne projekty rozporządzeń wykonawczych

Do projektu Ustawy wykonawczej dołączono wstępne projekty czterech rozporządzeń.

Na gruncie projektów rozporządzeń do dokonywania czynności związanych z udostępnianiem informacji od właściwej władzy Stanów Zjednoczonych upoważnieni będą dyrektorzy wszystkich izb skarbowych. Upoważnienie obejmować będzie udostępnianie informacji naczelnikom urzędów skarbowych mających siedziby i terytorialny zasięg działania na terenie działania danego organu upoważnionego.

W rozporządzeniu odstąpiono od możliwości upoważnienia podległych ministrowi do spraw finansów publicznych organów do wykonywania czynności związanych z otrzymywaniem informacji sprawozdawczych od instytucji finansowych.

W myśl projektów regulacji organem upoważnionym do przeprowadzania kontroli wykonywania obowiązków sprawozdawczych przez polskie instytucje finansowe będzie Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie. Natomiast organem właściwym do czynności związanych z wyjaśnieniem uchybień mniejszej wagi lub pomyłek administracyjnych będzie Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu.

Dodatkowo prowadzone są prace związane z elektronicznym formularzem IFT-4, za pomocą którego polskie instytucje finansowe przekazywać będą informacje o amerykańskich rachunkach raportowanych. Na chwilę obecną Ministerstwo Finansów udostępniło do testowania roboczą wersję formularza, która dostępna jest tutaj.

Katarzyna Lamczyk

Zajmuje się przede wszystkim pozyskiwaniem finansowania działalności gospodarczej, papierami wartościowymi oraz korporacyjną obsługą spółek.

Czytaj dalej...

 Do góry