Obowiązkowa wymiana informacji na gruncie dyrektywy Rady nr 2014/107/UE

9 grudnia 2014 roku przyjęta została Dyrektywa Rady nr 2014/107/UE zmieniająca Dyrektywę Rady z dnia 15 lutego 2011 roku nr 2011/16/UE w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania (dalej jako „Dyrektywa 2014/107/UE”).

Na Państwa członkowskie nałożony został obowiązek implementacji postanowień wspomnianej Dyrektywy 2014/107/UE do dnia 1 stycznia 2016 roku. W tym celu planowane jest przyjęcie przez Radę Ministrów projektu ustawy o obowiązkowej wymianie informacji w dziedzinie opodatkowania.

Główne założenia Dyrektywy 2014/107/UE

Podstawowym założeniem Dyrektywy 2014/107/UE było stworzenie państwom członkowskim podstawy prawnej na szczeblu Unii Europejskiej, umożliwiającej wdrożenie światowego standardu w zakresie automatycznej wymiany informacji opracowanego przez OECD.

Głównym celem regulacji jest wprowadzenie na terenie UE automatycznej wymiany informacji podatkowej, polegającej na corocznym przekazywaniu przez instytucje finansowe danych o rachunkach finansowych, prowadzanych przez nierezydentów. Wymiana ma dokonywać się za pośrednictwem krajowych organów administracji kraju rezydencji podatkowej właścicieli rachunków.

Zakres przedmiotowy

Zakres przedmiotowy w zakresie wymiany informacji ujęty w Dyrektywie 2014/107/UE jest bardzo szeroki. Obejmuje on bowiem wszystkie rodzaje produktów finansowych, będących bezpośrednio lub pośrednio w posiadaniu osób fizycznych lub podmiotów niepublicznych.

Przekazywane będą przede wszystkim informacje o imieniu/nazwisku/firmie, adresie, numerze NIP, dacie i miejscu urodzenia, oraz numerze, saldzie oraz wartości rachunku finansowego.

Wskazać należy, że rozwiązania przyjęte przez Dyrektywę 2014/107/UE w zasadzie powielają rozwiązania przewidziane na gruncie standardu CRS oraz regulacji FATCA. Założono bowiem, że rozszerzony zakres automatycznej wymiany na obszarze UE powinien być zgodny ze zmianami na szczeblu międzynarodowym, co zapewni minimalizację kosztów i obciążeń administracyjnych zarówno dla administracji podatkowych, jak i podmiotów gospodarczych.

Zasady sprawozdawczości i należytej staranności

Celem osiągnięcia założeń Dyrektywy 2014/107/UE nakłada ona na państwa członkowskie obowiązek wdrożenia w krajowym ustawodawstwie zasad sprawozdawczości i zasad należytej staranności. Zasady te z założenia mają być zgodne z założeniami standardu CRS.

Ponadto, zgodnie z założeniami Dyrektywy każde państwo członkowskie powinno przedstawić jeden wykaz nieraportujących instytucji finansowych oraz wykaz typów wyłączonych rachunków finansowych.

Terminy wiązane z wymianą informacji

Dyrektywa 2014/107/UE zobowiązuje państwa członkowskie do rozpoczęcia automatycznej wymiany informacji do września 2017 roku.

Katarzyna Lamczyk

Zajmuje się przede wszystkim pozyskiwaniem finansowania działalności gospodarczej, papierami wartościowymi oraz korporacyjną obsługą spółek.

Czytaj dalej...

 Do góry