Standard wymiany informacji podatkowych Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju- część 2

Standard OECD nakłada na państwa obowiązek corocznego uzyskiwania informacji od krajowych instytucji finansowych oraz automatycznej wymiany tak pozyskanych danych z innymi państwami partnerskimi.

Informacje uzyskane od krajowych instytucji finansowych powinny zostać przekazane przez organy podatkowe w terminie 9 miesięcy następujących po końcu roku kalendarzowego, którego dana informacja dotyczy.

Informacje podlegające wymianie

Informacje podlegające raportowaniu obejmują imię, nazwisko, adres, numer identyfikacji podatkowej, datę urodzenia, numer rachunku, saldo rachunku, sumę brutto wpłaconą na rachunek w ciągu ostatniego roku, oraz łączne wpływy brutto wpłacone lub zapisane na rachunku.

Procedura identyfikacji

Procedury identyfikacji rachunków raportowanych opisane zostały w załączniku CRS. Procedury identyfikacji różnią się w stosunku do wcześniej istniejących, nowych rachunków oraz rachunków osób prawnych. W stosunku do wszystkich rachunków w procesie identyfikacji, instytucje finansowe są uprawnione nie opierać się na certyfikatach lub dokumentach, jeżeli instytucja poweźmie wątpliwość co do ich wiarygodności.

CRS nie określa daty, według której rachunek powinien zostać uznany za wcześniej istniejący, pozostawiając tę kwestię do uregulowania w krajowym porządku prawnym. Standard OECD rozróżnia dodatkowo rachunki pomiędzy te o wysokiej (powyżej milion dolarów) i niskiej wartości.
CRS wprowadza następujące przesłanki, które należy uznać za wskazujące czy posiadacz rachunku jest rezydentem dla celów podatkowych w danej jurysdykcji:

a)      identyfikacja posiadacza rachunku, jako rezydenta danej jurysdykcji;

b)      aktualny adres mailowy lub adres zamieszkania w danej jurysdykcji;

c)       jeden lub więcej numerów telefonów zarejestrowany w danej jurysdykcji i brak zarejestrowania numeru telefonu w jurysdykcji właściwej dla instytucji finansowej;

d)      instrukcje (inne niż w odniesieniu do rachunku depozytowego) do przekazywania funduszy na rachunek prowadzony w danej jurysdykcji sprawozdawczej;

e)      aktualnie wiążące pełnomocnictwo udzielone osobie, mającej adres zamieszkania w danej jurysdykcji; oraz

f)       autoresponder w poczcie mailowej zarejestrowany w danej jurysdykcji, gdy instytucja finansowa nie posiada innego adresu mailowego.

Ochrona danych podlegających wymianie

Standard zawiera szczególne zasady dotyczące poufności informacji podlegających wymianie. Co więcej wskazać warto że, podstawowe międzynarodowe instrumenty prawne związane z wymianą informacji podatkowej zawierają już zabezpieczenia danych w tym zakresie.

Informacje podlegają wymianie wyłącznie wówczas, gdy oba państwa partnerskie mają obowiązujące przepisy, które nakładają obowiązek składania sprawozdań w odniesieniu do takiego roku kalendarzowego, który jest zgodny z zakresem wymiany określonym w modelu CAA.

Różnice pomiędzy Standardem OECD a FATCA

Standard OECD składa się z w pełni wzajemnego systemu automatycznej wymiany informacji podatkowych, z którego wyłączone zostały niektóre postanowienia, charakterystyczne dla amerykańskiej ustawy FATCA.

Dla przykładu, Standard OECD bazuje w głównej mierze na rezydenturze (adresie zamieszkania), i w odróżnieniu od ustawy FATCA nie odnosi się do obywatelstwa. Postanowienia i koncepcje Standardu OECD zostały dostosowane w sposób umożliwiający państwom partnerskim korzystanie z systemu wymiany informacji bez konieczności negocjowania indywidualnych aneksów. W odróżnieniu od regulacji FATCA, Standard OECD nie przewiduje wartości progowej dla wcześniej utworzonych indywidualnych rachunków finansowych. Standard OECD przewiduje natomiast identyfikację opartą o adres zamieszkania oraz przesłanki wyszukiwania rachunków finansowych, wypełniających definicję rachunku raportowanego.

Podobnie jak w przypadku regulacji FATCA kary za nieprzestrzeganie postanowień Standardu OECD mają być uregulowane w prawie krajowym. Jednakże, umowa CAA nie przewiduje żadnej formy pobierania podatku u źródła w przypadku, gdy instytucja finansowa podlega jurysdykcji wyłączonej z obowiązku sprawozdawczości.

Katarzyna Lamczyk

Zajmuje się przede wszystkim pozyskiwaniem finansowania działalności gospodarczej, papierami wartościowymi oraz korporacyjną obsługą spółek.

Czytaj dalej...

 Do góry