Amerykańskie standardy w zakresie prawa podatkowego są powszechnie znane. Obowiązujące do 2015 roku wyłącznie w USA obowiązki podatkowe oraz ustawodawstwo FATCA, od bieżącego respektowane są także w Polsce.
Zgodnie z podjętymi działaniami administracje podatkowe naszego kraju oraz Stanów Zjednoczonych będą przekazywały sobie dane dotyczące rachunków i dochodów rezydentów podatkowych.
Celem przyjęcia FATCA w Polsce było zobligowanie przez USA zagranicznych instytucji finansowych do zawierania porozumień bezpośrednio z amerykańską administracją skarbową.

Nasza kancelaria udziela informacji dotyczących szczegółów ustawy. Oferta pomocy prawnej skierowana jest przede wszystkim do banków, domów maklerskich oraz funduszy inwestycyjnych i zakładów ubezpieczeń, których FATCA w Polsce dotyka. Udzielamy wsparcia w zakresie wypełniania międzynarodowych obowiązków.

Rząd przyjął Ustawę wykonawczą do FATCA

We wtorek, to jest 25 sierpnia br. Rząd przyjął tekst Ustawy o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA.

Oznacza to, że niebawem projekt powinien zostać przekazany do Sejmu.

Przypominamy, że projekt tworzy podstawy prawne, które pozwolą zrealizować postanowienia wynikające z umowy zawartej ze Stanami Zjednoczonymi, w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa[...]

Obowiązkowa wymiana informacji na gruncie dyrektywy Rady nr 2014/107/UE

9 grudnia 2014 roku przyjęta została Dyrektywa Rady nr 2014/107/UE zmieniająca Dyrektywę Rady z dnia 15 lutego 2011 roku nr 2011/16/UE w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania (dalej jako „Dyrektywa 2014/107/UE”).Na Państwa członkowskie nałożony został obowiązek implementacji postanowień wspomnianej Dyrektywy 2014/107/UE do dnia 1 stycznia 2016 roku. W tym celu planowane jest przyjęcie przez Radę Ministrów projektu ustawy o obowiązkowej wymianie informacji w dziedzinie opodatkowania.[...]

Pierwsza data raportowania - 31 sierpnia 2015 roku - przesunięta na 30 listopada 2015 roku

Jak sygnalizowaliśmy już wcześniej, na skutek licznych uwag, skierowanych w ramach konsultacji, Ministerstwo zdecydowało się, że zmiana ustawy Ordynacja podatkowa nie będzie wystarczająca dla implementacji przepisów wykonawczych związanych z FATCA. W efekcie, zdecydowano się, że konieczna jest nowa, odrębna ustawa, która będzie regulować wszystkie zagadnienia. Z tych względów, odnosząc się do planowanych zmian, nie posługujemy się już Ordynacją Podatkową, lecz Ustawą o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki[...]

Odpowiedzialność karno-skarbowa na gruncie FATCA

Przepisy Wykonawcze FATCA, w celu zapewnienia pełnej implementacji Umowy między Rządem Polskim a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki, ingerują w obszar wielu dziedzin prawa, w tym także w przepisy dotyczące odpowiedzialności karnej. Art. 15 Przepisów Wykonawczych FATCA wprowadza bowiem do Kodeksu karnego skarbowego (dalej jako „k.k.s.”) nowe typy przestępstw skarbowych. Przypomnieć należy, że Przepisy Wykonawcze w optymistycznym założeniu mają wejść w życie już niebawem, tj. do dnia 31 sierpnia 2015 roku.[...]

Standard wymiany informacji podatkowych Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju- część 2

Standard OECD nakłada na państwa obowiązek corocznego uzyskiwania informacji od krajowych instytucji finansowych oraz automatycznej wymiany tak pozyskanych danych z innymi państwami partnerskimi.

Informacje uzyskane od krajowych instytucji finansowych powinny zostać przekazane przez organy podatkowe w terminie 9 miesięcy następujących po końcu roku kalendarzowego, którego dana informacja dotyczy.

Informacje podlegające wymianie

Informacje podlegające raportowaniu obejmują imię, nazwisko, adres, numer identyfikacji podatkowej, datę urodzenia, numer rachunku, saldo rachunku, sumę[...]

 Do góry