Amerykańskie standardy w zakresie prawa podatkowego są powszechnie znane. Obowiązujące do 2015 roku wyłącznie w USA obowiązki podatkowe oraz ustawodawstwo FATCA, od bieżącego respektowane są także w Polsce.
Zgodnie z podjętymi działaniami administracje podatkowe naszego kraju oraz Stanów Zjednoczonych będą przekazywały sobie dane dotyczące rachunków i dochodów rezydentów podatkowych.
Celem przyjęcia FATCA w Polsce było zobligowanie przez USA zagranicznych instytucji finansowych do zawierania porozumień bezpośrednio z amerykańską administracją skarbową.

Nasza kancelaria udziela informacji dotyczących szczegółów ustawy. Oferta pomocy prawnej skierowana jest przede wszystkim do banków, domów maklerskich oraz funduszy inwestycyjnych i zakładów ubezpieczeń, których FATCA w Polsce dotyka. Udzielamy wsparcia w zakresie wypełniania międzynarodowych obowiązków.

Standard wymiany informacji podatkowych Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju - część 1

W lutym 2014 roku Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (dalej „OECD”) opublikowała nowy standard dotyczący automatycznej wymiany informacji w celach podatkowych (dalej „Standard OECD”). W dniu 29 października 2014 roku 51 państw, z czego 38 było reprezentowanych przez ministrów, zobowiązało się do wdrożenia w krajowym porządku prawnym Standardu OECD. Do powyższego zobowiązała się również Polska.

Standard OECD jest wzorowany na modelowej umowie międzyrządowej IGA w sprawie implementacji regulacji FATCA. Jednakże zakres wymaganych przez Standard OECD danych[...]

Kontrola FATCA

Projektowane zmiany Ordynacji Podatkowej wprowadzają do polskiego porządku prawnego również nowy typ kontroli. Kontrola będzie miała na celu ustalenie, czy instytucje zobowiązane przestrzegają obowiązków wynikających z Umowy FATCA, jak również doprowadzenie do ich egzekucji.Rodzaj kontroli zależny od uchybieniaCo interesujące, kontrola będzie zależna od rodzaju uchybienia. Należy zwrócić uwagę, że umowa FATCA odróżnia dwie kategorie uchybień: (1) uchybienia mniejszej wagi i pomyłki administracyjne; oraz (2) uchybienia o charakterze istotnego nieprzestrzegania obowiązków[...]

Projekt ustawy o wykonywaniu umowy międzyrządowej IGA

W kwietniu bieżącego roku sporządzony został ministerialny projekt ustawy o wykonywaniu umowy między Rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA (dalej jako „Ustawa wykonawcza do Umowy międzyrządowej IGA”).

Cel legislacji

Celem przedmiotowej inicjatywy ustawodawczej jest wprowadzenie w krajowym porządku prawnym regulacji umożliwiającej wykonywanie postanowień Umowy międzyrządowej IGA.[...]

FATCA a firmy leasingowe

Umowa międzyrządowa IGA generalnie znajduje zastosowanie do wszystkich płatności dokonywanych przez zagraniczne instytucje finansowe (FFI), a podlegających amerykańskiemu podatkowi, to znaczy dowolnej płatności odsetek (włączając wszystkie dyskonta), dywidendy, czynszu, wynagrodzenia, pensji, składek renty, odszkodowania, wypłaty oraz innych stałych, rocznych lub okresowych zysków, korzyści lub dochodów, jeżeli taka płatność pochodzi ze źródeł amerykańskich.[...]

 Do góry