FATCA a zakłady ubezpieczeń

Zgodnie z postanowieniami umowy międzyrządowej IGA pojęcie zagranicznej instytucji finansowej (FFI) oznacza instytucję powierniczą, instytucję depozytową, podmiot inwestujący oraz zakład ubezpieczeń.

Definicja zakładu ubezpieczeń

Zakład ubezpieczeń zdefiniowany został jako każdy podmiot, który jest zakładem ubezpieczeń i zawiera lub jest zobowiązany do wypłaty odszkodowań i świadczeń z tytułu pieniężnej umowy ubezpieczenia lub umowy renty. Przy czym pieniężna umowa ubezpieczenia rozumiana jest jako umowa, zgodnie z którą wystawca zobowiązuje się do wypłacenia świadczenia na wypadek zajścia określonego zdarzenia losowego, której wartość pieniężna przekracza 50.000 dolarów. Natomiast, umowa renty oznacza umowę, zgodnie z którą wystawca zobowiązuje się do wypłacania świadczeń pieniężnych w danym okresie czasu, ustalonym w całości lub części poprzez odniesienie się do oczekiwanej długości życia jednej lub większej liczby osób fizycznych.

Zakres zastosowania FATCA do polskich ubezpieczycieli

Mając na uwadze fakt, że regulacja FATCA dotyczy głównie działalność o charakterze inwestycyjnym, objęcie jej zakresem polskich zakładów ubezpieczeń może być uzależnione od rodzaju prowadzonej przez nie działalności i zakresu oferowanych produktów.

Przede wszystkim objęta zakresem przedmiotowym umowy międzyrządowej IGA jest działalność ubezpieczeniowa o charakterze inwestycyjnym, czyli wszelkie produkty ubezpieczeniowe, które umożliwiają ubezpieczającym dokonanie wypłaty wartości wykupu polisy. Warto również zwrócić uwagę, iż zgodnie z definicją pieniężnej umowy ubezpieczenia, obowiązkiem informacyjnym objęte są tylko te umowy ubezpieczenia, których wartość przekracza 50.000 dolarów.

Problemy praktyczne

Zasadniczym problemem pojawiającym się na gruncie regulacji FATCA dla polskich ubezpieczycieli będzie identyfikacja rezydentów USA, zgodnie z procedurą przyjętą w umowie międzyrządowej IGA.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej zakład ubezpieczeń może zbierać, odpowiednio w celu oceny ryzyka ubezpieczeniowego lub wykonania umowy ubezpieczenia, zawarte w umowach ubezpieczenia lub oświadczeniach ubezpieczających składanych przed zawarciem umowy ubezpieczenia, dane ubezpieczonych lub uprawnionych z umowy ubezpieczenia. Dane klientów, wymagane na gruncie umowy międzyrządowej IGA w celu identyfikacji rezydentów USA, wykraczają poza zakres informacji dotychczas wymaganych od klientów przez polskie zakłady ubezpieczeń.

Wypełnianie obowiązków uregulowanych postanowieniami umowy międzyrządowej IGA stwarza też dla polskich ubezpieczycieli problemy natury praktycznej w postaci opracowania procedur weryfikacji klientów, w tym umożliwiające rozpoznawanie statusu klientów, jak również modyfikacje systemów informatycznych umożliwiających współpracę z polskimi organami podatkowymi.

Katarzyna Lamczyk

Zajmuje się przede wszystkim pozyskiwaniem finansowania działalności gospodarczej, papierami wartościowymi oraz korporacyjną obsługą spółek.

Czytaj dalej...

 Do góry