Rachunki otwarte po 1 lipca 2014 roku na gruncie FATCA

Projekt Ustawy zmieniającej Ordynację Podatkową w zakresie regulacji FATCA odnosi się nie tylko do sytuacji na przyszłość, lecz również do stanów faktycznych, jakie zaistnieją przed wejściem w życie planowanych zmian.

Procedura postępowania przed nowelizacją Ordynacji podatkowej

Wskazać bowiem należy, że art. 7 ust. 1 Ustawy zmieniającej Ordynację podatkową przewiduje, że dla celów identyfikacji amerykańskich rachunków raportowanych, otwartych między 1 lipca 2014 roku a dniem wejścia w życie ustawy, raportujące polskie instytucje finansowe mają obowiązek stosować szczegółową procedurę, określoną w Ustawie.

Mianowicie, w ciągu roku od dnia wejścia w życie ustawy, w odniesieniu do rachunków otwartych między 1 lipca 2014 roku a dniem wejścia w życie, raportujące polskie instytucje finansowe powinny:

(1) żądać przedstawienia oświadczenia posiadacza rachunku (szczegółowo określonego w części III Załącznika I do umowy międzyrządowej IGA) oraz weryfikować jego prawdziwość – w przypadku rachunków posiadanych przez osoby fizyczne;

(2) przeprowadzić procedurę szczegółowo określoną w części V Załącznika I do umowy międzyrządowej IGA – w przypadku rachunków posiadanych przez osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Obowiązki sprawozdawczości i identyfikacji rachunków

Do dnia 30 czerwca następującego po dniu, w którym rachunek został zidentyfikowany (albo w ciągu 90 dni od daty identyfikacji rachunku, w zależności od tego, która z tych dat przypada później), instytucje finansowe będą miały obowiązek przekazać ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych informacje dotyczące amerykańskich rachunków raportowanych lub rachunków posiadanych przez wyłączone instytucje finansowe.

Co więcej, instytucje będą miały obowiązek zidentyfikować amerykański rachunek raportowany, nawet wówczas, gdy posiadacz rachunku nie przedstawi raportującej instytucji oświadczeń, opisanych powyżej. Jednakże wówczas, co należy uznać za nowość w polskim prawie, raportująca polska instytucja finansowa zobowiązana jest do zamknięcia zidentyfikowanego amerykańskiego rachunku, niezależnie od postanowień określonych odrębną umową zawartą z posiadaczem takiego rachunku lub wynikających z odrębnych przepisów, dotyczących warunków rozwiązania takiej umowy.

Zwraca się uwagę, że przepisy nie przewidują żadnej formy, w jakiej ma odbyć się zamknięcie rachunku bankowego, co może rodzić rozbieżności w stosowaniu. Tym bardziej, przepisy nie wskazują, jak ma wyglądać zwrot środków zgromadzonych na rachunku bankowym. Wydaje się, że w celu uniknięcia wątpliwości kwestia ta powinna zostać rozwinięta przez ustawodawcę szerzej w kolejnych aktach.

 Do góry