FATCA zmienia Ordynację Podatkową

W dniu 6 lutego 2015 roku, Rząd przyjął projekt Ustawy o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw. Konieczne bowiem stało się wprowadzenie rozwiązań legislacyjnych, które dookreślą obowiązki wynikające z umowy międzyrządowej IGA w relacjach między instytucjami finansowymi a krajową władzą podatkową.

Zasadnicze zmiany w Ordynacji podatkowej

Główne regulacje dotyczące przekazywania przez instytucje finansowe informacji o amerykańskich rachunkach raportowanych zostały zawarte w art. 82b dodanym do rozdziału 11 działu 11 Ordynacji podatkowej.

Za najważniejsze w tym zakresie należy uznać, zwłaszcza, wskazanie organu właściwego w sprawach dotyczących informacji w dziedzinie opodatkowania określonych w umowie międzyrządowej IGA, którym ma być minister właściwy do spraw finansów publicznych.

Zadania w zakresie kontroli amerykańskich rachunków raportowanych zostaną zaś przekazane jednemu wyspecjalizowanemu organowi podatkowemu. Co interesujące, również w sytuacji, gdy w danym okresie raportowania określona instytucja nie stwierdzi zaistnienia okoliczności, uzasadniających raportowanie, mimo wszystko będzie ona zobowiązana do przekazania stosownej informacji. Raportowane polskie instytucje finansowe mają być identyfikowane przez Globalny Numer Identyfikujący Pośrednika nadawany przez Urząd Skarbowy Stanów Zjednoczonych. Przedmiotowe informacje mają być przekazywane w terminie do 30 czerwca roku następnego po zakończeniu roku którego informacje dotyczą.

Zmiany w zakresie automatycznej wymiany informacji

Projekt ustawy nowelizującej zakłada również zmianę w dziale VIIa Ordynacji podatkowej. Ustawa przewiduje dodanie nowego rozdziału 4, który będzie regulował szczegółowe zasady obowiązkowej automatycznej wymiany informacji.

Zakładane zmiany przewidują, że informacje, uzyskane w trybie art. 82b Ustawy będą przekazywane do właściwej władzy USA przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Przeciwdziałanie praktykom zmierzającym do niewykonania obowiązków

W Ordynacji wskazane zostaną rozwiązania, których celem będzie zapobieganie przyjęciu przez instytucje finansowe praktyk zmierzających do niewykonania obowiązków informacyjnych określonych umową międzyrządową IGA. Sposób działania w tym zakresie uzależniony będzie od uchybień popełnianych przez instytucje finansowe, to jest w zależności, czy będą to uchybienia mniejszej wagi i pomyłki administracyjne, czy też uchybienia o charakterze istotnego nieprzestrzegania obowiązków określonych w umowie międzyrządowej IGA.

W przypadku pierwszych uchybień, instytucje będą zobowiązane do udzielenia ministrowi informacji niezbędnych do ich wyjaśnienia. Z kolei, w przypadku poważniejszych uchybień, przeprowadza będzie kontrola wykonywania obowiązków.

Aktualnie, projekt został przekazany do konsultacji społecznych i międzyresortowych.

 Do góry