FATCA – informacje najważniejsze

Ostatnimi czasy, dość często słyszymy o tym, że regulacja FATCA zrewolucjonizuje polski system finansowo-prawny. Zadajemy sobie jednak pytania, czym tak naprawdę jest FATCA i jakie niesie zagrożenia dla naszego porządku prawnego. Czy polscy przedsiębiorcy powinni się jej bać? Co więcej, czy polscy przedsiębiorcy powinni przygotować się na jej wejście w życie? Jak głęboko w struktury działalności gospodarczej wejdzie FATCA? Czego należy dokonać, aby uniknąć negatywnych konsekwencji wprowadzenia nowej regulacji?Odpowiedzi na te pytania analizowane są na bieżąco przez Kancelarię. Staramy się pomóc polskim przedsiębiorcom w zrozumieniu amerykańskiego ustawodawstwa oraz związanej z tym konieczności zmiany prawa polskiego.

Regulacja FATCA

W dniu 28 marca 2010 roku w Stanach Zjednoczonych przyjęto ustawę o ujawnieniu informacji o rachunkach zagranicznych dla celów podatkowych (Foreign Account Tax Compliance Act– FATCA).Z uwagi na fakt, iż postanowienia regulacji FATCA są bardzo ogólne, ich doprecyzowanie nastąpiło Rozporządzeniem Departamentu Skarbu Zjednoczonych Stanów Ameryki Północnej z dnia 17 stycznia 2014 roku.

Cel regulacji FATCA

Ideą przyświecającą FATCE jest ułatwienie egzekucji podatków przez amerykańskie władze podatkowe (Internal Revenue Service) poprzez wyposażenie ich w instrumenty pozyskiwania i gromadzenia informacji o amerykańskich rezydentach podatkowych, których aktywa są ulokowane za granicą. FATCA zmusi więc amerykańskich obywateli i rezydentów do wykazania w zeznaniach podatkowych dochodów osiąganych poza USA. Dla Polski oznacza to nic innego, jak zobowiązanie instytucji finansowych do zawierania porozumień, na mocy których instytucje te będą przekazywać do USA dane o stanach rachunków, uzyskiwanych dochodach oraz ich właścicielach, będących podatnikami USA, celem weryfikacji prawidłowości zobowiązań podatkowych.

Negatywne konsekwencje naruszenia obowiązków informacyjnych

Sankcja za naruszenie powyższego obowiązku będzie dość szczególna – mianowicie w przypadku odmowy zawarcia porozumienia – dla instytucji finansowych oraz osób uzyskujących dochody z USA za pośrednictwem tych instytucji – dochody uzyskiwane ze źródeł w USA zostaną opodatkowane podatkiem w wysokości 30%. Oznacza to, że na instytucje finansowe, które nie zechcą podpisać takiej umowy, nakładana będzie 30% sankcja od przychodów uzyskanych na terytorium USA niezależnie, czy odbiorcą takiej płatności jest sama instytucja finansowa, czy też jej klient.

Zakres podmiotowy FATCA

Obowiązkami wynikającymi z FATCA objęte będą banki, domy maklerskie, fundusze inwestycyjne, jak również zakłady ubezpieczeń. Docelowo, wszystkie one powinny przekazywać amerykańskiemu fiskusowi (IRS) informacje o stanie rachunków swoich klientów, którzy są powiązani z USA.

Umowa międzyrządowa IGA

W celu zapewnienia realizacji tego obowiązku, rządy Polski i Stanów Zjednoczonych podpisały 7 października 2014 roku umowę w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA (umowa międzyrządową IGA). Na początku maja Prezydent RP podpisał ustawę o ratyfikacji ww. umowy.

Podpisanie porozumień przez instytucje finansowe bezpośrednio z amerykańskim urzędem skarbowym, byłoby sprzeczne z polskimi regulacjami (mowa przykładowo o ochronie danych osobowych czy ochronie tajemnicy bankowej). W konsekwencji, przyjęto, że informacje o rachunkach prowadzonych dla rezydentów podatkowych USA w polskich instytucjach finansowych będą przez nie zbierane i raportowane do krajowej administracji podatkowej, a następnie zostaną automatycznie  przekazane do USA.

 Do góry