FATCA – pojęcia podstawowe

Amerykańska ustawa podatkowa FATCA posługuje się szeregiem pojęć, których poznanie i zrozumienie jest kluczowe dla jej prawidłowego stosowania i wykonywania nałożonych przez nią także na polskie podmioty obowiązków.

U.S. Person

Termin „osoba podlegająca obowiązkowi podatkowemu w USA" oznacza wg regulacji FATCA:

1. Obywatela lub rezydenta Stanów Zjednoczonych;

2. Spółkę kapitałową lub osobową utworzoną lub zorganizowaną w Stanach Zjednoczonych lub zgodnie z przepisami obowiązującymi w Stanach Zjednoczonych lub w jakimkolwiek stanie USA;

3. Majątek (inny niż majątek zagraniczny, czyli majątek ze źródeł poza Stanami Zjednoczonymi, nieposiadających faktycznych związków z prowadzeniem działalności handlowej lub biznesowej w Stanach Zjednoczonych, z którego dochód nie jest włączany do dochodu brutto w świetle podtytułu A amerykańskiego Kodeksu Podatkowego);

4. Zarząd powierniczy, jeśli - (i) sąd z jurysdykcją w Stanach Zjednoczonych jest w stanie prowadzić zasadniczy nadzór nad zarządem powierniczym, i (ii) jedna lub więcej osób podlegających obowiązkowi podatkowemu w USA jest upoważniona/są upoważnione do kontrolowania wszystkich istotnych decyzji zarządu powierniczego.

Foreign Financial Institution (FFI)

FFI to zagraniczna instytucja finansowa, spoza Stanów Zjednoczonych, która:

1. Przyjmuje depozyty w ramach zwykłej działalności bankowej lub podobnej, lub

2. Znacząca część jej działalności polega na posiadaniu aktywów finansowych na rachunek innych osób, lub

3. Zajmuje się lub jest zaangażowana w działalność związaną z inwestowaniem lub obrotem papierami wartościowymi, towarami, udziałami i innymi instrumentami finansowymi,

4. Prowadzi administrację aktywów finansowych na rzecz innych podmiotów.

Definicja jest bardzo pojemna i obejmuje podmioty takie jak banki, brokerzy, dealerzy, firm ubezpieczeniowe, fundusze hedgingowe, podmiotów sekurytyzacyjne i fundusze private equity, a także kasy mieszkaniowe, podmioty posiadające aktywa finansowe w depozycie, określone rodzaje zakładów ubezpieczeń, spółki zarządzające aktywami i określone fundusze inwestycyjne lub spółki inwestycyjne, a ponadto również podmioty, które wyznaczają spółkę-powiernika lub podmiot zarządzający aktywami osoby trzeciej lub działający jako spółka holdingowa dla grupy spółek prowadzących działalność finansową. 

Withholdable payments

Przedmiotem FATCA są następujące płatności:

1. Wszelkie płatności z tytułu odsetek, dywidend, czynszów, opłat licencyjnych, płac, rent;

2. Wszelkie przychody i zyski, jeśli taka płatność pochodzi ze źródeł położonych w Stanach Zjednoczonych;

3. Wszelkie wpływy brutto ze sprzedaży lub zbycia majątku położonego w Stanach Zjednoczonych;

4. Odsetki wypłacane przez zagraniczne oddziały banków z siedzibą w Stanach Zjednoczonych.

 

 

 

 

 

Karolina Lisicka

Zajmuje się przede wszystkim korporacyjną obsługą spółek, w tym spółek giełdowych, ma doświadczenie w zakresie transakcji, audytów prawnych, a także – w organizowaniu bieżących, wewnątrzkoporacyjnych procedur w spółkach.

Czytaj dalej...

 Do góry