Umowa międzyrządowa IGA

FATCA Responsible Officer - odpowiedzialność

Odpowiedzialność FRO różni się w zależności od modelu umowy zawartej przez dane państwo z rządem USA.

Osobista odpowiedzialność FRO za wykonywanie powierzonych mu obowiązkowe została wskazana wprost jedynie w modelu II umowy IGA. Jak zatem kształtuje się odpowiedzialność FRO na gruncie modelu I, oraz czy o takiej odpowiedzialności w ogóle można mówić.

Odpowiedzialność FRO na gruncie modelu I IGA

Na gruncie modelu I umowy IGA brak jest regulacji statuującej odpowiedzialność FRO za niedochowanie należytej staranności lub uchybienie swoim obowiązkom. Z uwagi na brak[...]

FATCA Responsible Officer

Instytucję FATCA Responsible Officer’a (dalej jako „FRO”) omawiać należy w kontekście obu modeli umowy IGA. Co do zasady rządy państw zdecydowały o pomocy instytucjom finansowych działającym na ich rynku w wykonywaniu przez nie obowiązków sprawozdawczych poprzez zawarcie modelu I umowy międzyrządowej FATCA lub modelu II umowy międzyrządowej FATCA. Pierwszy z modeli oparty jest o zasadę wzajemności wymiany informacji, natomiast drugi jest modelem umowy jednostronnej.[...]

Projekt ustawy o wykonywaniu umowy międzyrządowej IGA

W kwietniu bieżącego roku sporządzony został ministerialny projekt ustawy o wykonywaniu umowy między Rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA (dalej jako „Ustawa wykonawcza do Umowy międzyrządowej IGA”).

Cel legislacji

Celem przedmiotowej inicjatywy ustawodawczej jest wprowadzenie w krajowym porządku prawnym regulacji umożliwiającej wykonywanie postanowień Umowy międzyrządowej IGA.[...]

FATCA a firmy leasingowe

Umowa międzyrządowa IGA generalnie znajduje zastosowanie do wszystkich płatności dokonywanych przez zagraniczne instytucje finansowe (FFI), a podlegających amerykańskiemu podatkowi, to znaczy dowolnej płatności odsetek (włączając wszystkie dyskonta), dywidendy, czynszu, wynagrodzenia, pensji, składek renty, odszkodowania, wypłaty oraz innych stałych, rocznych lub okresowych zysków, korzyści lub dochodów, jeżeli taka płatność pochodzi ze źródeł amerykańskich.[...]

Regulacja FATCA a tajemnica bankowa

W polskim ustawodawstwie pojęcie tajemnicy bankowej uregulowane zostało w art. 104 i n. ustawy Prawo bankowe. Tajemnica bankowa stanowi szczególny rodzaj tajemnicy, ze względu na swój zakres podmiotowy najbardziej zbliżona jest do tajemnicy zawodowej. W doktrynie przyjmuje się, że regulacja tajemnicy bankowej zawarta w Prawie bankowym jest regulacją wyczerpująca. Za jej główny cel uznaje się ochronę interesów finansowych banków oraz ich klientów. Tajemnica bankowa wiąże się również bezpośrednio z ochroną praw osobistych i prawa do prywatności.[...]

Modele współpracy w ramach regulacji FATCA

Zgodnie z regulacją FATCA współdziałanie z amerykańskim fiskusem opierać się może na dwóch modelach współpracy, w zależności od jurysdykcji, której podlegać będzie dana instytucja finansowa.

Model oparty na umowie cywilnoprawnej

Pierwszy model współpracy oparty jest na zasadzie bezpośredniej współpracy zagranicznej instytucji finansowej (FFI) z amerykańskim Urzędem Skarbowym (IRS). W ramach tego modelu FFI może wyrazić zgodę na dobrowolne wypełnianie obowiązków informacyjnych, wynikających z regulacji FATCA.[...]

 Do góry