Raportujace instytucje finansowe

Sankcje za brak rejestracji w IRS i nieprzekazanie informacji w terminie

Zgodnie z art. 4 ust. 6 Ustawy wykonawczej FATCA, raportująca polska instytucja finansowa jest obowiązana do uzyskania Globalnego Numeru Identyfikującego Pośrednika, o którym mowa w pkt 3 Uzgodnień Końcowych towarzyszących Umowie FATCA, przed pierwszym przekazaniem informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 2, poprzez rejestrację w IRS, oraz do jego wskazywania w informacjach przekazywanych zgodnie z ust. 1 pkt 2 lit. a.Powyższe oznacza, że raportujące polskie instytucje finansowe mają jeszcze możliwość zarejestrowania się w IRS. Data rejestracji zależna jest bowiem [...]

Pierwsza data raportowania - 31 sierpnia 2015 roku - przesunięta na 30 listopada 2015 roku

Jak sygnalizowaliśmy już wcześniej, na skutek licznych uwag, skierowanych w ramach konsultacji, Ministerstwo zdecydowało się, że zmiana ustawy Ordynacja podatkowa nie będzie wystarczająca dla implementacji przepisów wykonawczych związanych z FATCA. W efekcie, zdecydowano się, że konieczna jest nowa, odrębna ustawa, która będzie regulować wszystkie zagadnienia. Z tych względów, odnosząc się do planowanych zmian, nie posługujemy się już Ordynacją Podatkową, lecz Ustawą o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki[...]

Projekt ustawy o wykonywaniu umowy międzyrządowej IGA

W kwietniu bieżącego roku sporządzony został ministerialny projekt ustawy o wykonywaniu umowy między Rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA (dalej jako „Ustawa wykonawcza do Umowy międzyrządowej IGA”).

Cel legislacji

Celem przedmiotowej inicjatywy ustawodawczej jest wprowadzenie w krajowym porządku prawnym regulacji umożliwiającej wykonywanie postanowień Umowy międzyrządowej IGA.[...]

Rachunki otwarte po 1 lipca 2014 roku na gruncie FATCA

Projekt Ustawy zmieniającej Ordynację Podatkową w zakresie regulacji FATCA odnosi się nie tylko do sytuacji na przyszłość, lecz również do stanów faktycznych, jakie zaistnieją przed wejściem w życie planowanych zmian.

Procedura postępowania przed nowelizacją Ordynacji podatkowej

Wskazać bowiem należy, że art. 7 ust. 1 Ustawy zmieniającej Ordynację podatkową przewiduje, że dla celów identyfikacji amerykańskich rachunków raportowanych, otwartych między 1 lipca 2014 roku a dniem wejścia w życie ustawy, raportujące polskie instytucje finansowe mają obowiązek stosować[...]

FATCA zmienia Ordynację Podatkową

W dniu 6 lutego 2015 roku, Rząd przyjął projekt Ustawy o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw. Konieczne bowiem stało się wprowadzenie rozwiązań legislacyjnych, które dookreślą obowiązki wynikające z umowy międzyrządowej IGA w relacjach między instytucjami finansowymi a krajową władzą podatkową.

Zasadnicze zmiany w Ordynacji podatkowej

Główne regulacje dotyczące przekazywania przez instytucje finansowe informacji o amerykańskich rachunkach raportowanych zostały zawarte w art. 82b dodanym do rozdziału 11 działu 11 Ordynacji podatkowej.Za najważniejsze[...]

Obowiązek raportowy polskich instytucji

Umowa międzyrządowa IGA, jak również przepisy zmieniające Ordynację Podatkową, nakładając na polskie instytucje szereg obowiązków, posługują się pojęciem „raportujące polskie instytucje finansowe”. To one bowiem, odpowiedzialne będą za identyfikację amerykańskich rachunków raportowanych oraz rachunków posiadanych przez wyłączone instytucje finansowe, jak również za sporządzanie i przekazywanie ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, szeregu informacji.[...]

 Do góry