Ordynacja podatkowa

Pierwsza data raportowania - 31 sierpnia 2015 roku - przesunięta na 30 listopada 2015 roku

Jak sygnalizowaliśmy już wcześniej, na skutek licznych uwag, skierowanych w ramach konsultacji, Ministerstwo zdecydowało się, że zmiana ustawy Ordynacja podatkowa nie będzie wystarczająca dla implementacji przepisów wykonawczych związanych z FATCA. W efekcie, zdecydowano się, że konieczna jest nowa, odrębna ustawa, która będzie regulować wszystkie zagadnienia. Z tych względów, odnosząc się do planowanych zmian, nie posługujemy się już Ordynacją Podatkową, lecz Ustawą o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki[...]

Kontrola FATCA

Projektowane zmiany Ordynacji Podatkowej wprowadzają do polskiego porządku prawnego również nowy typ kontroli. Kontrola będzie miała na celu ustalenie, czy instytucje zobowiązane przestrzegają obowiązków wynikających z Umowy FATCA, jak również doprowadzenie do ich egzekucji.Rodzaj kontroli zależny od uchybieniaCo interesujące, kontrola będzie zależna od rodzaju uchybienia. Należy zwrócić uwagę, że umowa FATCA odróżnia dwie kategorie uchybień: (1) uchybienia mniejszej wagi i pomyłki administracyjne; oraz (2) uchybienia o charakterze istotnego nieprzestrzegania obowiązków[...]

Rachunki otwarte po 1 lipca 2014 roku na gruncie FATCA

Projekt Ustawy zmieniającej Ordynację Podatkową w zakresie regulacji FATCA odnosi się nie tylko do sytuacji na przyszłość, lecz również do stanów faktycznych, jakie zaistnieją przed wejściem w życie planowanych zmian.

Procedura postępowania przed nowelizacją Ordynacji podatkowej

Wskazać bowiem należy, że art. 7 ust. 1 Ustawy zmieniającej Ordynację podatkową przewiduje, że dla celów identyfikacji amerykańskich rachunków raportowanych, otwartych między 1 lipca 2014 roku a dniem wejścia w życie ustawy, raportujące polskie instytucje finansowe mają obowiązek stosować[...]

FATCA zmienia Ordynację Podatkową

W dniu 6 lutego 2015 roku, Rząd przyjął projekt Ustawy o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw. Konieczne bowiem stało się wprowadzenie rozwiązań legislacyjnych, które dookreślą obowiązki wynikające z umowy międzyrządowej IGA w relacjach między instytucjami finansowymi a krajową władzą podatkową.

Zasadnicze zmiany w Ordynacji podatkowej

Główne regulacje dotyczące przekazywania przez instytucje finansowe informacji o amerykańskich rachunkach raportowanych zostały zawarte w art. 82b dodanym do rozdziału 11 działu 11 Ordynacji podatkowej.Za najważniejsze[...]

Obowiązek raportowy polskich instytucji

Umowa międzyrządowa IGA, jak również przepisy zmieniające Ordynację Podatkową, nakładając na polskie instytucje szereg obowiązków, posługują się pojęciem „raportujące polskie instytucje finansowe”. To one bowiem, odpowiedzialne będą za identyfikację amerykańskich rachunków raportowanych oraz rachunków posiadanych przez wyłączone instytucje finansowe, jak również za sporządzanie i przekazywanie ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, szeregu informacji.[...]

 Do góry