IRS

Sankcje za brak rejestracji w IRS i nieprzekazanie informacji w terminie

Zgodnie z art. 4 ust. 6 Ustawy wykonawczej FATCA, raportująca polska instytucja finansowa jest obowiązana do uzyskania Globalnego Numeru Identyfikującego Pośrednika, o którym mowa w pkt 3 Uzgodnień Końcowych towarzyszących Umowie FATCA, przed pierwszym przekazaniem informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 2, poprzez rejestrację w IRS, oraz do jego wskazywania w informacjach przekazywanych zgodnie z ust. 1 pkt 2 lit. a.Powyższe oznacza, że raportujące polskie instytucje finansowe mają jeszcze możliwość zarejestrowania się w IRS. Data rejestracji zależna jest bowiem [...]

Czy banki lokalne podlegają przepisom Umowy międzyrządowej IGA?

Umowa międzyrządowa IGA dokonuje rozróżnienia grup instytucji finansowych pomiędzy te, na który został nałożony obowiązek raportowania oraz na nieraportujące instytucje finansowe. Z uwagi na ograniczony zakres prowadzonej działalności niektóre grupy podmiotów, spełniających przesłanki definicji instytucji finansowej, są zakwalifikowane jako współpracujące zagraniczne instytucje finansowe (deemed-compliant).

Status współpracujących instytucji finansowych mają przede wszystkim instytucje finansowe powiązane z lokalną bazą klientów, banki lokalne, instytucje finansowe[...]

FATCA zmienia Ordynację Podatkową

W dniu 6 lutego 2015 roku, Rząd przyjął projekt Ustawy o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw. Konieczne bowiem stało się wprowadzenie rozwiązań legislacyjnych, które dookreślą obowiązki wynikające z umowy międzyrządowej IGA w relacjach między instytucjami finansowymi a krajową władzą podatkową.

Zasadnicze zmiany w Ordynacji podatkowej

Główne regulacje dotyczące przekazywania przez instytucje finansowe informacji o amerykańskich rachunkach raportowanych zostały zawarte w art. 82b dodanym do rozdziału 11 działu 11 Ordynacji podatkowej.Za najważniejsze[...]

Modele współpracy w ramach regulacji FATCA

Zgodnie z regulacją FATCA współdziałanie z amerykańskim fiskusem opierać się może na dwóch modelach współpracy, w zależności od jurysdykcji, której podlegać będzie dana instytucja finansowa.

Model oparty na umowie cywilnoprawnej

Pierwszy model współpracy oparty jest na zasadzie bezpośredniej współpracy zagranicznej instytucji finansowej (FFI) z amerykańskim Urzędem Skarbowym (IRS). W ramach tego modelu FFI może wyrazić zgodę na dobrowolne wypełnianie obowiązków informacyjnych, wynikających z regulacji FATCA.[...]

FATCA – informacje najważniejsze

Ostatnimi czasy, dość często słyszymy o tym, że regulacja FATCA zrewolucjonizuje polski system finansowo-prawny. Zadajemy sobie jednak pytania, czym tak naprawdę jest FATCA i jakie niesie zagrożenia dla naszego porządku prawnego. Czy polscy przedsiębiorcy powinni się jej bać? Co więcej, czy polscy przedsiębiorcy powinni przygotować się na jej wejście w życie? Jak głęboko w struktury działalności gospodarczej wejdzie FATCA? Czego należy dokonać, aby uniknąć negatywnych konsekwencji wprowadzenia nowej regulacji?Odpowiedzi na te pytania analizowane są na bieżąco przez[...]

 Do góry