Instytucje płatnicze

Instytucje płatnicze na gruncie postanowień Umowy międzyrządowej FATCA

W dniu 13 listopada 2007 roku uchwalona została Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2007/64/WE w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego zmieniająca dyrektywy 97/7/WE, 2002/65/WE, 2005/60/WE i 2006/48/WE i uchylająca dyrektywę 97/5/WE.Na gruncie ustawy o usługach płatniczych z dnia 19 sierpnia 2011 roku, implementującej postanowienia dyrektywy 2007/64/WE, usługi płatnicze mogą świadczyć banki, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, instytucje płatnicze, czy też biura usług płatniczych.[...]

 Do góry