FRO

FATCA Responsible Officer - odpowiedzialność

Odpowiedzialność FRO różni się w zależności od modelu umowy zawartej przez dane państwo z rządem USA.

Osobista odpowiedzialność FRO za wykonywanie powierzonych mu obowiązkowe została wskazana wprost jedynie w modelu II umowy IGA. Jak zatem kształtuje się odpowiedzialność FRO na gruncie modelu I, oraz czy o takiej odpowiedzialności w ogóle można mówić.

Odpowiedzialność FRO na gruncie modelu I IGA

Na gruncie modelu I umowy IGA brak jest regulacji statuującej odpowiedzialność FRO za niedochowanie należytej staranności lub uchybienie swoim obowiązkom. Z uwagi na brak[...]

FATCA Responsible Officer

Instytucję FATCA Responsible Officer’a (dalej jako „FRO”) omawiać należy w kontekście obu modeli umowy IGA. Co do zasady rządy państw zdecydowały o pomocy instytucjom finansowych działającym na ich rynku w wykonywaniu przez nie obowiązków sprawozdawczych poprzez zawarcie modelu I umowy międzyrządowej FATCA lub modelu II umowy międzyrządowej FATCA. Pierwszy z modeli oparty jest o zasadę wzajemności wymiany informacji, natomiast drugi jest modelem umowy jednostronnej.[...]

 Do góry