CRS

Obowiązkowa automatyczna wymiana informacji w dziedzinie opodatkowania Część 1

W dniu 30 września 2015 roku przekazano do konsultacji społecznych pierwszy ministerialny projekt ustawy o obowiązkowej automatycznej wymianie informacji w dziedzinie opodatkowania.

Projekt ustawy ma na celu implementacje przepisów dyrektywy Rady 2014/107/UE z dnia 9 grudnia 2014 roku, zmieniającej dyrektywę 2011/16/UE w zakresie obowiązkowej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania (dalej jako „Dyrektywa”). Państwa członkowskie zostały zobowiązane do wprowadzenia przepisów w życie do dni a 1 stycznia 2016 roku.[...]

Obowiązkowa wymiana informacji na gruncie dyrektywy Rady nr 2014/107/UE

9 grudnia 2014 roku przyjęta została Dyrektywa Rady nr 2014/107/UE zmieniająca Dyrektywę Rady z dnia 15 lutego 2011 roku nr 2011/16/UE w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania (dalej jako „Dyrektywa 2014/107/UE”).Na Państwa członkowskie nałożony został obowiązek implementacji postanowień wspomnianej Dyrektywy 2014/107/UE do dnia 1 stycznia 2016 roku. W tym celu planowane jest przyjęcie przez Radę Ministrów projektu ustawy o obowiązkowej wymianie informacji w dziedzinie opodatkowania.[...]

Standard wymiany informacji podatkowych Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju- część 2

Standard OECD nakłada na państwa obowiązek corocznego uzyskiwania informacji od krajowych instytucji finansowych oraz automatycznej wymiany tak pozyskanych danych z innymi państwami partnerskimi.

Informacje uzyskane od krajowych instytucji finansowych powinny zostać przekazane przez organy podatkowe w terminie 9 miesięcy następujących po końcu roku kalendarzowego, którego dana informacja dotyczy.

Informacje podlegające wymianie

Informacje podlegające raportowaniu obejmują imię, nazwisko, adres, numer identyfikacji podatkowej, datę urodzenia, numer rachunku, saldo rachunku, sumę[...]

Standard wymiany informacji podatkowych Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju - część 1

W lutym 2014 roku Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (dalej „OECD”) opublikowała nowy standard dotyczący automatycznej wymiany informacji w celach podatkowych (dalej „Standard OECD”). W dniu 29 października 2014 roku 51 państw, z czego 38 było reprezentowanych przez ministrów, zobowiązało się do wdrożenia w krajowym porządku prawnym Standardu OECD. Do powyższego zobowiązała się również Polska.

Standard OECD jest wzorowany na modelowej umowie międzyrządowej IGA w sprawie implementacji regulacji FATCA. Jednakże zakres wymaganych przez Standard OECD danych[...]

 Do góry