FATCA a firmy leasingowe

Umowa międzyrządowa IGA generalnie znajduje zastosowanie do wszystkich płatności dokonywanych przez zagraniczne instytucje finansowe (FFI), a podlegających amerykańskiemu podatkowi, to znaczy dowolnej płatności odsetek (włączając wszystkie dyskonta), dywidendy, czynszu, wynagrodzenia, pensji, składek renty, odszkodowania, wypłaty oraz innych stałych, rocznych lub okresowych zysków, korzyści lub dochodów, jeżeli taka płatność pochodzi ze źródeł amerykańskich.[...]

FATCA a zakłady ubezpieczeń

Zgodnie z postanowieniami umowy międzyrządowej IGA pojęcie zagranicznej instytucji finansowej (FFI) oznacza instytucję powierniczą, instytucję depozytową, podmiot inwestujący oraz zakład ubezpieczeń.

Definicja zakładu ubezpieczeń

Zakład ubezpieczeń zdefiniowany został jako każdy podmiot, który jest zakładem ubezpieczeń i zawiera lub jest zobowiązany do wypłaty odszkodowań i świadczeń z tytułu pieniężnej umowy ubezpieczenia lub umowy renty. Przy czym pieniężna umowa ubezpieczenia rozumiana jest jako umowa, zgodnie z którą wystawca zobowiązuje się do wypłacenia[...]

Regulacja FATCA a tajemnica bankowa

W polskim ustawodawstwie pojęcie tajemnicy bankowej uregulowane zostało w art. 104 i n. ustawy Prawo bankowe. Tajemnica bankowa stanowi szczególny rodzaj tajemnicy, ze względu na swój zakres podmiotowy najbardziej zbliżona jest do tajemnicy zawodowej. W doktrynie przyjmuje się, że regulacja tajemnicy bankowej zawarta w Prawie bankowym jest regulacją wyczerpująca. Za jej główny cel uznaje się ochronę interesów finansowych banków oraz ich klientów. Tajemnica bankowa wiąże się również bezpośrednio z ochroną praw osobistych i prawa do prywatności.[...]

Rachunki otwarte po 1 lipca 2014 roku na gruncie FATCA

Projekt Ustawy zmieniającej Ordynację Podatkową w zakresie regulacji FATCA odnosi się nie tylko do sytuacji na przyszłość, lecz również do stanów faktycznych, jakie zaistnieją przed wejściem w życie planowanych zmian.

Procedura postępowania przed nowelizacją Ordynacji podatkowej

Wskazać bowiem należy, że art. 7 ust. 1 Ustawy zmieniającej Ordynację podatkową przewiduje, że dla celów identyfikacji amerykańskich rachunków raportowanych, otwartych między 1 lipca 2014 roku a dniem wejścia w życie ustawy, raportujące polskie instytucje finansowe mają obowiązek stosować[...]

FATCA zmienia Ordynację Podatkową

W dniu 6 lutego 2015 roku, Rząd przyjął projekt Ustawy o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw. Konieczne bowiem stało się wprowadzenie rozwiązań legislacyjnych, które dookreślą obowiązki wynikające z umowy międzyrządowej IGA w relacjach między instytucjami finansowymi a krajową władzą podatkową.

Zasadnicze zmiany w Ordynacji podatkowej

Główne regulacje dotyczące przekazywania przez instytucje finansowe informacji o amerykańskich rachunkach raportowanych zostały zawarte w art. 82b dodanym do rozdziału 11 działu 11 Ordynacji podatkowej.Za najważniejsze[...]

Modele współpracy w ramach regulacji FATCA

Zgodnie z regulacją FATCA współdziałanie z amerykańskim fiskusem opierać się może na dwóch modelach współpracy, w zależności od jurysdykcji, której podlegać będzie dana instytucja finansowa.

Model oparty na umowie cywilnoprawnej

Pierwszy model współpracy oparty jest na zasadzie bezpośredniej współpracy zagranicznej instytucji finansowej (FFI) z amerykańskim Urzędem Skarbowym (IRS). W ramach tego modelu FFI może wyrazić zgodę na dobrowolne wypełnianie obowiązków informacyjnych, wynikających z regulacji FATCA.[...]

 Do góry