Pierwsza data raportowania - 31 sierpnia 2015 roku - przesunięta na 30 listopada 2015 roku

Jak sygnalizowaliśmy już wcześniej, na skutek licznych uwag, skierowanych w ramach konsultacji, Ministerstwo zdecydowało się, że zmiana ustawy Ordynacja podatkowa nie będzie wystarczająca dla implementacji przepisów wykonawczych związanych z FATCA. W efekcie, zdecydowano się, że konieczna jest nowa, odrębna ustawa, która będzie regulować wszystkie zagadnienia. Z tych względów, odnosząc się do planowanych zmian, nie posługujemy się już Ordynacją Podatkową, lecz Ustawą o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki[...]

Odpowiedzialność karno-skarbowa na gruncie FATCA

Przepisy Wykonawcze FATCA, w celu zapewnienia pełnej implementacji Umowy między Rządem Polskim a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki, ingerują w obszar wielu dziedzin prawa, w tym także w przepisy dotyczące odpowiedzialności karnej. Art. 15 Przepisów Wykonawczych FATCA wprowadza bowiem do Kodeksu karnego skarbowego (dalej jako „k.k.s.”) nowe typy przestępstw skarbowych. Przypomnieć należy, że Przepisy Wykonawcze w optymistycznym założeniu mają wejść w życie już niebawem, tj. do dnia 31 sierpnia 2015 roku.[...]

Standard wymiany informacji podatkowych Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju- część 2

Standard OECD nakłada na państwa obowiązek corocznego uzyskiwania informacji od krajowych instytucji finansowych oraz automatycznej wymiany tak pozyskanych danych z innymi państwami partnerskimi.

Informacje uzyskane od krajowych instytucji finansowych powinny zostać przekazane przez organy podatkowe w terminie 9 miesięcy następujących po końcu roku kalendarzowego, którego dana informacja dotyczy.

Informacje podlegające wymianie

Informacje podlegające raportowaniu obejmują imię, nazwisko, adres, numer identyfikacji podatkowej, datę urodzenia, numer rachunku, saldo rachunku, sumę[...]

Standard wymiany informacji podatkowych Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju - część 1

W lutym 2014 roku Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (dalej „OECD”) opublikowała nowy standard dotyczący automatycznej wymiany informacji w celach podatkowych (dalej „Standard OECD”). W dniu 29 października 2014 roku 51 państw, z czego 38 było reprezentowanych przez ministrów, zobowiązało się do wdrożenia w krajowym porządku prawnym Standardu OECD. Do powyższego zobowiązała się również Polska.

Standard OECD jest wzorowany na modelowej umowie międzyrządowej IGA w sprawie implementacji regulacji FATCA. Jednakże zakres wymaganych przez Standard OECD danych[...]

Kontrola FATCA

Projektowane zmiany Ordynacji Podatkowej wprowadzają do polskiego porządku prawnego również nowy typ kontroli. Kontrola będzie miała na celu ustalenie, czy instytucje zobowiązane przestrzegają obowiązków wynikających z Umowy FATCA, jak również doprowadzenie do ich egzekucji.Rodzaj kontroli zależny od uchybieniaCo interesujące, kontrola będzie zależna od rodzaju uchybienia. Należy zwrócić uwagę, że umowa FATCA odróżnia dwie kategorie uchybień: (1) uchybienia mniejszej wagi i pomyłki administracyjne; oraz (2) uchybienia o charakterze istotnego nieprzestrzegania obowiązków[...]

Projekt ustawy o wykonywaniu umowy międzyrządowej IGA

W kwietniu bieżącego roku sporządzony został ministerialny projekt ustawy o wykonywaniu umowy między Rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA (dalej jako „Ustawa wykonawcza do Umowy międzyrządowej IGA”).

Cel legislacji

Celem przedmiotowej inicjatywy ustawodawczej jest wprowadzenie w krajowym porządku prawnym regulacji umożliwiającej wykonywanie postanowień Umowy międzyrządowej IGA.[...]

 Do góry