Sejm przegłosował Ustawę wykonawczą FATCA

W dniu 25 września 2015 roku Sejm opowiedział się za przyjęciem projektu Ustawy wykonawczej do Umowy międzyrządowej IGA.

Za ustawą w jej obecnym brzmieniu głosowało 369 posłów, 44 posłów było przeciw, a 14 wstrzymało się od głosu.

Dalszy ciąg procesu legislacyjnego

Senat rozpatrzy uchwalony przez Sejm projekt Ustawy wykonawczej na 82 posiedzeniu Senatu, które odbędzie się w dniach od 30 września do 2 października bieżącego roku.

Ustawa wpisana została pod 20 pozycją porządku obrad Senatu.[...]

Instytucje płatnicze na gruncie postanowień Umowy międzyrządowej FATCA

W dniu 13 listopada 2007 roku uchwalona została Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2007/64/WE w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego zmieniająca dyrektywy 97/7/WE, 2002/65/WE, 2005/60/WE i 2006/48/WE i uchylająca dyrektywę 97/5/WE.Na gruncie ustawy o usługach płatniczych z dnia 19 sierpnia 2011 roku, implementującej postanowienia dyrektywy 2007/64/WE, usługi płatnicze mogą świadczyć banki, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, instytucje płatnicze, czy też biura usług płatniczych.[...]

Ustawa wykonawcza FATCA - aktualizacja

W dniu 25 sierpnia 2015 roku Rząd przyjął projekt Ustawy wykonawczej do Umowy międzyrządowej IGA.

Celem projektu jest stworzenie podstaw prawnych, umożliwiających polskim instytucjom finansowym wykonywanie obowiązków nałożonych na nie przez regulację FATCA.

Zmiany w projekcie Ustawy wykonawczej

Najważniejsza zmiana projektu Ustawy wykonawczej dotyczyła zrezygnowania przez projektodawców z przepisu przejściowego, determinującego datę pierwszego raportowania polskich instytucji finansowych o amerykańskich rachunkach raportowanych.[...]

Czy banki lokalne podlegają przepisom Umowy międzyrządowej IGA?

Umowa międzyrządowa IGA dokonuje rozróżnienia grup instytucji finansowych pomiędzy te, na który został nałożony obowiązek raportowania oraz na nieraportujące instytucje finansowe. Z uwagi na ograniczony zakres prowadzonej działalności niektóre grupy podmiotów, spełniających przesłanki definicji instytucji finansowej, są zakwalifikowane jako współpracujące zagraniczne instytucje finansowe (deemed-compliant).

Status współpracujących instytucji finansowych mają przede wszystkim instytucje finansowe powiązane z lokalną bazą klientów, banki lokalne, instytucje finansowe[...]

Rząd przyjął Ustawę wykonawczą do FATCA

We wtorek, to jest 25 sierpnia br. Rząd przyjął tekst Ustawy o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA.

Oznacza to, że niebawem projekt powinien zostać przekazany do Sejmu.

Przypominamy, że projekt tworzy podstawy prawne, które pozwolą zrealizować postanowienia wynikające z umowy zawartej ze Stanami Zjednoczonymi, w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa[...]

Obowiązkowa wymiana informacji na gruncie dyrektywy Rady nr 2014/107/UE

9 grudnia 2014 roku przyjęta została Dyrektywa Rady nr 2014/107/UE zmieniająca Dyrektywę Rady z dnia 15 lutego 2011 roku nr 2011/16/UE w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania (dalej jako „Dyrektywa 2014/107/UE”).Na Państwa członkowskie nałożony został obowiązek implementacji postanowień wspomnianej Dyrektywy 2014/107/UE do dnia 1 stycznia 2016 roku. W tym celu planowane jest przyjęcie przez Radę Ministrów projektu ustawy o obowiązkowej wymianie informacji w dziedzinie opodatkowania.[...]

 Do góry