Amerykańskie standardy w zakresie prawa podatkowego są powszechnie znane. Obowiązujące do 2015 roku wyłącznie w USA obowiązki podatkowe oraz ustawodawstwo FATCA, od bieżącego respektowane są także w Polsce.
Zgodnie z podjętymi działaniami administracje podatkowe naszego kraju oraz Stanów Zjednoczonych będą przekazywały sobie dane dotyczące rachunków i dochodów rezydentów podatkowych.
Celem przyjęcia FATCA w Polsce było zobligowanie przez USA zagranicznych instytucji finansowych do zawierania porozumień bezpośrednio z amerykańską administracją skarbową.

Nasza kancelaria udziela informacji dotyczących szczegółów ustawy. Oferta pomocy prawnej skierowana jest przede wszystkim do banków, domów maklerskich oraz funduszy inwestycyjnych i zakładów ubezpieczeń, których FATCA w Polsce dotyka. Udzielamy wsparcia w zakresie wypełniania międzynarodowych obowiązków.

Obowiązkowa automatyczna wymiana informacji w dziedzinie opodatkowania Część 2

W rządowym projekcie ustawy o obowiązkowej automatycznej wymianie informacji podatkowych określono obowiązki informacyjne, które ciążyć będą na raportujących instytucjach finansowych. Wykonywanie obowiązków sprawozdawczych przez instytucje finansowe oraz organ właściwy ma zapewnić efektywną i automatyczną wymianę informacji o rachunkach raportowanych.

Poniżej przedstawione zostały podstawowe zagadnienia obejmujące zakres obowiązków organu właściwego do spraw automatycznej wymiany, jak również obowiązki sprawozdawcze nałożone treścią projektu ustawy na instytucje[...]

Obowiązkowa automatyczna wymiana informacji w dziedzinie opodatkowania Część 1

W dniu 30 września 2015 roku przekazano do konsultacji społecznych pierwszy ministerialny projekt ustawy o obowiązkowej automatycznej wymianie informacji w dziedzinie opodatkowania.

Projekt ustawy ma na celu implementacje przepisów dyrektywy Rady 2014/107/UE z dnia 9 grudnia 2014 roku, zmieniającej dyrektywę 2011/16/UE w zakresie obowiązkowej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania (dalej jako „Dyrektywa”). Państwa członkowskie zostały zobowiązane do wprowadzenia przepisów w życie do dni a 1 stycznia 2016 roku.[...]

FATCA Responsible Officer - odpowiedzialność

  •  Katarzyna Lamczyk
 • Komentarze

Odpowiedzialność FRO różni się w zależności od modelu umowy zawartej przez dane państwo z rządem USA.

Osobista odpowiedzialność FRO za wykonywanie powierzonych mu obowiązkowe została wskazana wprost jedynie w modelu II umowy IGA. Jak zatem kształtuje się odpowiedzialność FRO na gruncie modelu I, oraz czy o takiej odpowiedzialności w ogóle można mówić.

Odpowiedzialność FRO na gruncie modelu I IGA

Na gruncie modelu I umowy IGA brak jest regulacji statuującej odpowiedzialność FRO za niedochowanie należytej staranności lub uchybienie swoim obowiązkom. Z uwagi na brak[...]

FATCA Responsible Officer

  •  Katarzyna Lamczyk
 • Komentarze

Instytucję FATCA Responsible Officer’a (dalej jako „FRO”) omawiać należy w kontekście obu modeli umowy IGA. Co do zasady rządy państw zdecydowały o pomocy instytucjom finansowych działającym na ich rynku w wykonywaniu przez nie obowiązków sprawozdawczych poprzez zawarcie modelu I umowy międzyrządowej FATCA lub modelu II umowy międzyrządowej FATCA. Pierwszy z modeli oparty jest o zasadę wzajemności wymiany informacji, natomiast drugi jest modelem umowy jednostronnej.[...]

Sankcje za brak rejestracji w IRS i nieprzekazanie informacji w terminie

  •  Amelia Daszkiewicz
 • Komentarze

Zgodnie z art. 4 ust. 6 Ustawy wykonawczej FATCA, raportująca polska instytucja finansowa jest obowiązana do uzyskania Globalnego Numeru Identyfikującego Pośrednika, o którym mowa w pkt 3 Uzgodnień Końcowych towarzyszących Umowie FATCA, przed pierwszym przekazaniem informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 2, poprzez rejestrację w IRS, oraz do jego wskazywania w informacjach przekazywanych zgodnie z ust. 1 pkt 2 lit. a.Powyższe oznacza, że raportujące polskie instytucje finansowe mają jeszcze możliwość zarejestrowania się w IRS. Data rejestracji zależna jest bowiem [...]

Terminy przekazywania informacji o amerykańskich rachunkach raportowanych

  •  Katarzyna Lamczyk
 • Komentarze

Zanim został skierowany do Sejmu,ministerialny projekt Ustawy wykonawczej FATCA dwukrotnie zmieniany był w zakresie początkowej daty granicznej przekazywania informacji o amerykańskich rachunkach raportowanych. Pierwotnie projekt zakładał, że informacje o amerykańskich rachunkach raportowanych albo informacje o niewystąpieniu w odniesieniu do wszystkich prowadzonych rachunków finansowych okoliczności skutkujących powstaniem tego obowiązku, dotyczących roku 2014 należało przekazać w terminie do dnia 31 sierpnia 2015 roku.[...]

 Do góry